Senior hay không-Senior?

Mình sẽ mở đầu bài viết với một câu châm ngôn của bác Martin Fowler mà mình nghĩ ai là Software Engineer cũng đều nên nhớ, "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." Tạm dịch là, "Bất cứ thằng ngu nào cũng có thể … Tiếp tục đọc Senior hay không-Senior?